8 Lutego 2023 r. Imieniny: Hieronima i Sebastiana

Orliki

 

HARMONOGRAM PRACY ANIMATORÓW

W M-CU KWIECIEŃ 2022

NA ORLIKACH W GM. KOŁO

Dzień

POWIERCIE

BORKI

WRZĄCA WIELKA

1

15:00-19:00

16:30-20:30

14:00-19:00

2

ZAMKNIĘTE

09:00-20:00

08:00-16:00

3

12:00-17:00

14:00-19:00

ZAMKNIĘTE

4

16:00-21:00

17:00-22:00

17:00-22:00

5

16:00-21:00

17:00-22:00

16:00-22:00

6

16:00-21:00

17:00-22:00

17:00-22:00

7

16:00-21:00

17:00-22:00

15:00-22:00

8

16:00-21:00

ZAMKNIĘTE

17:00-22:00

9

ZAMKNIĘTE

ZAMKNIĘTE

09:00-13:00

10

09:00-14:00

09:00-13:00

ZAMKNIĘTE

11

16:00-21:00

16:30-20:30

17:00-22:00

12

15:00-21:00

16:30-20:30

16:00-22:00

13

16:00-22:00

16:30-20:30

15:00-22:00

14

15:00-20:00

16:30-20:30

12:00-19:00

15

15:00-19:00

16:30-20:30

12:00-19:00

16

13:00-18:00

ZAMKNIĘTE

ZAMKNIĘTE

17

ZAMKNIĘTE

ZAMKNIĘTE

ZAMKNIĘTE

18

ZAMKNIĘTE

ZAMKNIĘTE

ZAMKNIĘTE

19

16:00-21:00

17:00-22:00

12:00-19:00

20

15:00-21:00

17:00-22:00

17:00-22:00

21

16:00-21:00

17:00-22:00

15:00-22:00

22

16:00-21:00

17:00-22:00

17:00-22:00

23

ZAMKNIĘTE

11:00-13:00

ZAMKNIĘTE

24

ZAMKNIĘTE

09:00-14:00

09:00-13:00

25

ZAMKNIĘTE

16:30-20:30

17:00-22:00

26

15:00-21:00

16:30-20:30

16:00-22:00

27

15:00-22:00

16:30-20:30

16:00-22:00

28

15:00-21:00

16:30-20:30

15:00-22:00

29

15:00-19:00

17:00-22:00

ZAMKNIĘTE

30

ZAMKNIĘTE

ZAMKNIĘTE

ZAMKNIĘTE


 


 

 

 

WÓJT GMINY KOŁO                                                                               

 

Koło, 07 luty 2022 roku.

ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło

woj. wielkopolskie                                          Ogłoszenie

Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu

Wójt Gminy Koło ogłasza nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Lokalny Animator Sportu". 1.   Warunki pracy:

 • Praca w terminie: od 1 marca do 30 listopada 2022 roku, (od poniedziałku do niedzieli),
 • Praca dotyczy obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Koło w miejscowościach: Borki,
  Powiercie, Wrząca Wielka.

•    Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie.
Minimalna miesięczna liczba godzin:

1. a) w przypadku zatrudnienia jednego animatora na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno - sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora" wynosi minimum 112 godzin:

 • minimum 56 godzin zajęć rekreacyjno - sportowych - umowa zlecenie z Gminą Koło,
 • 56 godzin zajęć rekreacyjno - sportowych - umowa z operatorem projektu - Instytutem Sportu-
  Państwowym Instytutem Badawczym, Operatorem Projektu LAS (w przypadku przyznania
  dofinansowania),

b) w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno - sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora" wynosi minimum 56 godzin:

 • minimum 28 godzin zajęć rekreacyjno - sportowych - umowa zlecenie z Gminą Koło,
 • 28 godzin zajęć rekreacyjno - sportowych - umowa z operatorem projektu - Instytutem Sportu-
  Państwowym Instytutem Badawczym, Operatorem Projektu LAS (w przypadku przyznania
  dofinansowania).

Pozostałe wynikające z założeń Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu 2022 - dostępne na stronie www.projektorlik.pl

1.   Wymagane kwalifikacje:

•    Ukończone 18 lat życia.

 • Niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
  praw publicznych.
 • Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-
  rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dobry stan zdrowia.
 • Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość,
  punktualność, dyspozycyjność, kreatywność.
 • Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela,
  trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach
  sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i
  młodzieży, osób niepełnosprawnych i rodzin,
 • Realizacja miesięcznego i rocznego harmonogramu pracy,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,
 • Współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,
 • Współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy
  styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,
 • promocja swojej gminy, miasta, dzielnicy, poprzez działanie prowadzone na obiektach
  sportowych,

 

 • angażowanie się w organizację turniejów i atrakcji społecznych inicjowanych lub objętych
  patronatem honorowym przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, jeśli te
  obejmują swoim zasięgiem obiektu, na którym pracuje animator,
 • Prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją,
 • Utrzymanie porządku na obiekcie,
 • Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z obiektu,

Inne wymagania wynikające z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu 2022.

1.   Wymagane dokumenty:

 • Podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
  realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
  osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i
  korzystaniu z pełnych praw publicznych (załącznik 1).
 • Program działań sportowo rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które
  kandydat zamierza realizować będąc Animatorem (załącznik 2).

•    Podpisane Klauzuli informacyjnej wynikającej RODO (załącznik 3).
1.   Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Kole
  (II piętro pokój 210) w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-
  15.30 w terminie do: 18.02. 2022 r. do godz. 15:00. Koperty powinny zawierać adnotację:
  „Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu 2022".
 • Na wybór kandydatów wpływ będą miały: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, staż
  pracy jako Lokalny Animator Sportu oraz przedstawiony program planowanych działań.
 • Wójt Gminy Koło zastrzega sobie prawo do zmiany określonych w ogłoszeniu warunków
  zatrudnienia Animatora w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach programu
  „Lokalny Animator Sportu" w 2022 roku.

Ogłoszenie z załącznikami

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK ORLIK W M. Borki, PoWIERCIE, WRZĄCA WIELKA W OKRESIE PANDEMII OD DNIA 18 MAJA 2020 R. DO ODWOŁANIA.

Każda osoba korzystająca z kompleksu boisk obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 1. Administratorem kompleksu boiska Orlik jest Gmina Koło.
 2. Na obiekcie, w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów, z wyłączeniem obsługi; w przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie.
 3. Na obiekcie można maksymalnie przebywać 1 godzinę.
 4. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego – z wyjątkiem WC i umywalki.
 5. Rekomendowane jest przyjście na obiekt w stroju sportowym.
 6. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
 7. Zalecane jak najczęstsze zachowywanie dystansu społecznego – min 2 metry
 8. Do momentu wejścia na boisko obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy.
 9. Rekomendowane używanie własnego sprzętu sportowego, w szczególnych przypadkach użytkownikom udostępniane będą jedynie piłki oraz piłeczki i rakiety do tenisa ziemnego.
 10. Podczas korzystania z piłek i rakiet obowiązuje zasada 1 korzystający = 1 i ta sama piłka/rakieta dotykana dłońmi do końca gry.

W/w zasady bezpieczeństwa będą aktualizowane i dostosowywane na bieżąco do wytycznych Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Zdrowia.

 

 

 

Załączone pliki:

Dodane: 01 Lipiec 2020  00:00:00    Ostatnia aktualizacja: 05 Kwiecień 2022  09:55:21
Autor: Grzegorz Zięba
Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło +48 (63) 27 20 365
Strona stworzona przez F&A MEDIA