14 Lipca 2024 r. Imieniny: Kamila i Izabeli

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Dodane: 20 Marzec 2023  12:52:41    Autor: Żaneta Siwińska    Drukuj

W dniu 26 stycznia 2023r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 6135/2023 w sprawie wyznaczenia zasięgu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla obszaru funkcjonalnego Miast Koła i Turku w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Istotą zastosowania ZIT będzie wsparcie zintegrowanych projektów, mających znaczenie dla całego obszaru funkcjonalnego. ZIT dla obszaru funkcjonalnego Miast Koła i Turku obejmuje obszar następujących gmin: Miasto Koło, gm. Koło, Miasto Turek, gm. Turek, Brudzew, Kościelec. Dla wyodrębnionego obszaru w nowym rozdaniu środków unijnych została dedykowana koperta finansowa i wyliczona alokacja w wysokości 8 717 164,60 euro.

O środki te w nowej perspektywie finansowej będziemy mogli ubiegać się w ramach 7 wskazanych przez Zarząd Województwa celów szczegółowych tj.:

Cel 1.2. - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (na projekty w ramach tego celu przeznaczono 1 280 159 euro z EFRR)

Cel 2.4. - Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego (na projekty w ramach tego celu przeznaczono 2 065 944 euro z EFRR)

Cel 2.8. - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej (na projekty w ramach tego celu przeznaczono 4 325 000 euro z EFRR)

Cel 4.4. - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (na projekty w ramach tego celu przeznaczono 75 398 euro z EFS)

Cel 4.6. - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (na projekty w ramach tego celu przeznaczono 630 416 euro z EFS)

Cel 4.11. Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej (na projekty w ramach tego celu przeznaczono 268 223 euro z EFS)

Cel 4.12. Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (na projekty w ramach tego celu przeznaczono 72 020 euro z EFS)

Możliwość ubiegania się o dedykowane środki w ramach przyznanej koperty uwarunkowane zostało jednakże następującymi warunkami:

1) Konieczność zawarcia zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy wszystkimi sześcioma samorządami

2) Posiadanie dokumentu strategicznego określającego cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych – strategii ZIT.

Załączone pliki:

Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło +48 (063) 240 70 00
Strona stworzona przez F&A MEDIA